Livestream 贊助商 Shop

S.A.S. Campionato Sociale di Allevamento 51. Campionato Sociale S.A.S. 2007 - JHKLH

Share


賽事:
51. Campionato Sociale S.A.S. 2007
賽事級別:
S.A.S. Campionato Sociale di Allevamento
賽果表名稱:
JHKLH
日期:
28.09.2007 - 30.09.2007
賽事地點:
I-Concordia sulla Secchia MO
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Alpha v. Corrad (德牧)
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Dany dei Lotito (德牧)
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Arte di Xara (德牧)
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Result
Isabel del Gupo (德牧)
Result
Result
Result
Result
Result
Result

統計

參與犬隻:
83 1 82
最老的犬隻:
Fanni di Camporeale (2 年)
最年青犬隻:
Rimona degli Arvali (6 年 11 月)