S.A.S. Championship 2015 - IPO 3

Share


賽事:
S.A.S. Championship 2015
賽事級別:
S.A.S. Campionato Sociale di Addestramento
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
23. 十月 2015 - 25. 十月 2015
賽事地點:
Codroipo
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nico Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Fato z Elisu (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gighen Boscolo (德牧)
A
B
C
Total
Nick Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
Keiko Duffmar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nero Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dylan di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
55 49 6
最老的犬隻:
Fato z Elisu (8 年 9 月)
最年青犬隻:
Nick di Casa del Beato (2 年 11 月)