Livestream 贊助商 Shop

S.A.S. Raduni Sezionali Regione Abruzzo 2018 - NWKLH (4-6)

Share


賽事:
Raduni Sezionali Regione Abruzzo 2018
賽事級別:
S.A.S. Campionato Sociale di Allevamento
賽果表名稱:
NWKLH (4-6)
日期:
25.11.2018
賽事地點:
Mosciano S.Angelo
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
7
最老的犬隻:
Sally LOI-18/116778 (5 月)
最年青犬隻:
Ussy Ghindero's (3 月)