S.A.S. Raduni Sezionali Walter Gorrieri 2018 - GHKLH

Share


賽事:
Raduni Sezionali Walter Gorrieri 2018
賽事級別:
S.A.S. Campionato Sociale di Allevamento
賽果表名稱:
GHKLH
日期:
18. 十一月 2018
賽事地點:
Campogalliano
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
3
最老的犬隻:
Gea dell Ambra Selvaggia (4 年)
最年青犬隻:
Ultra von Gebrüder Grimm (2 年 3 月)