Livestream 贊助商 Shop

SAS Selezione WM

Share


賽事:
1° Selezione WM 2014
賽事級別:
S.A.S. Selezione WM
賽果表名稱:
SAS Selezione WM - IPO 3
:
IGP 3
日期:
22.03.2014 - 23.03.2014
賽事地點:
Carpenedolo (BS)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Gighen Boscolo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hiro di F.D.D. (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Seven di F.D.D. (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Keiko Duffmar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nick Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
31 26 5
最老的犬隻:
Holly della Decima Mas (7 年 9 月)
最年青犬隻:
Bad Boy vom Schwarzen Hahn (3 年)