SBKPY FM IPO 2015

Share


賽事:
SBPKY FM IPO 2015
賽事級別:
SBPKY Finnische Meisterschaft
賽果表名稱:
SBPKY FM IPO 2015
:
IGP 3
日期:
9. 十月 2015 - 11. 十月 2015
賽事地點:
Kirkkonummi
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Mecberger Olka (比牧)
A
B
C
Total
Isfwar Farsal (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pysäkin Fanni (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kutinan Petoni (比牧)
A
B
C
Total
Mecberger Moodi (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kutinan Pamppu (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pysäkin Filip (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pysäkin Gauhu (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Tulikuuma Uhka (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pysäkin Gorsto (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
46 26 20
最老的犬隻:
Ruutipussi Emäntä (7 年 11 月)
最年青犬隻:
Julia FI 20747/13 (Kolppo) (3 年 1 月)