SChweizermeisterschaft SC SM IPO 1998

Share


賽事:
SC SM IPO 1998
賽事級別:
SChweizermeisterschaft
賽果表名稱:
SC SM IPO 1998
:
IGP 1
日期:
7. 十一月 1998
賽事地點:
Biel-Bienne
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Iris de Valsory (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pit vom Fall (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
41
混種犬:
8
參與犬隻:
49 41 8
最老的犬隻:
Boss vom Leipheimer Moor (10 年 7 月)
最年青犬隻:
Arco vom Wolfsblut (6 年 3 月)