Livestream 贊助商 Shop

Schweizerische Hauptzuchtschau 2018 - GHKLR

Share


賽事:
Schweizerische Hauptzuchtschau 2018
賽事級別:
SChweizermeisterschaft
賽果表名稱:
GHKLR
日期:
07.07.2018
賽事地點:
St. Gallen
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Raul Veneze (德牧)

統計

參與犬隻:
17 16 0
最老的犬隻:
Ken vom Haus Unid (5 年 3 月)
最年青犬隻:
Natz vom Team Hühnegrab (2 年 10 月)