SGSV Landesmeisterschaften SGSV Landesmeisterschaft 2011 Thüringen

Share


賽事:
SGSV Landesmeisterschaft 2011 Thüringen
賽事級別:
SGSV Landesmeisterschaften
賽果表名稱:
SGSV Landesmeisterschaft 2011 Thüringen
:
IGP 3
日期:
27.08.2011 - 28.08.2011
賽事地點:
Grosswechsungen
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Ayk (Heider) (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vitus (Dietsch) (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
9
混種犬:
5
德國牧羊犬:
1
參與犬隻:
15 11 4
最老的犬隻:
Harley of Barking Stars (8 年 3 月)
最年青犬隻:
Bacardi vom schnellen Falken (2 年 8 月)