Livestream 贊助商 Shop

SGSV Meisterschaften 16. SGSV Meisterschaft 2006

Share


賽事:
16. SGSV Meisterschaft 2006
賽事級別:
SGSV Meisterschaften
賽果表名稱:
16. SGSV Meisterschaft 2006
:
IGP 3
日期:
11.08.2006
賽事地點:
Großwechsungen
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Rocky (Heckl) (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jack (Hoffmann) (混種)
A
B
C
Total
Maldo (Härtel) (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Connan Laroja (比牧)
A
B
C
Total
Besje (Härtel) (混種)
A
B
C
Total
Lupano's Casty (比牧)
A
B
C
Total
Eyka (Ruck) (混種)
A
B
C
Total
Rowdy (Riedel) (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Atoll (Moch) (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
16
混種犬:
9
萬能㹴:
2
德國牧羊犬:
1
巨型史納沙:
1
參與犬隻:
29 18 11
最老的犬隻:
Besje (Härtel) (8 年 2 月)
最年青犬隻:
Harley of Barking Stars (3 年 3 月), Henk of Barking Stars (3 年 3 月)