SKBS SM 2023 - FCI-IGP 3

Share


賽事:
SKBS SM 2023
賽事級別:
SKBS Schweizer Meisterschaft
賽果表名稱:
FCI-IGP 3
:
IGP 3
日期:
28. 十月 2023 - 29. 十月 2023
賽事地點:
Wimmis
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計