SKBS Schweizermeisterschaft Mondioring 2. Ausscheidung zur FMBB 2017 - Cat 3

Share


賽事:
2. Ausscheidung zur FMBB 2017
賽事級別:
SKBS Schweizermeisterschaft Mondioring
賽果表名稱:
Cat 3
:
Mondioring Cat. 3
日期:
2. 十二月 2016 - 4. 十二月 2016
賽事地點:
Embrach
裁判 Result:
靶手 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計