SKG Schweizermeisterschaft 2005 - IPO 3

Share


賽事:
SKG SM 2005
賽事級別:
SKG Schweizer Meisterschaft
賽果表名稱:
SKG SM 2005
:
IGP 3
日期:
19. 十一月 2005
賽事地點:
Glovelier
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Starko du Gavo (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lucky de Daval (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Yago de Lorelei (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
22
德國牧羊犬:
13
萬能㹴:
1
參與犬隻:
36 31 5
最老的犬隻:
Ever zum Chasseralblick (8 年)
最年青犬隻:
Yago de Lorelei (2 年 8 月)