SPL IGP-SM 2020 - IGP 3

Share


賽事:
SPL IGP-SM 2020
賽事級別:
SPL Finnische Meisterschaft IPO
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
04.09.2020 - 06.09.2020
賽事地點:
Imatra
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Airasuden Ferro (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lynxfelsen Baco (德牧)
A
B
C
Total
Lynxfelsen Arek (德牧)
A
B
C
Total
Felix Wolkar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Klopotes Bertta (德牧)
A
B
C
Total
Airasuden Boss (德牧)
A
B
C
Total
Thiarco Justina (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Quickbug Dopmin (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ruskamäen Otso (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Airasuden Diiva (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Tulitanssin Tyr (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Copavox Apolda (德牧)
A
B
C
Total
Evergrey's Uki (德牧)
A
B
C
Total

統計