SVÖ Bundesmeisterschaft 1994

Share


賽事:
SVÖ Bundesmeisterschaft 1994
賽事級別:
SVÖ Bundesmeisterschaft
賽果表名稱:
SVÖ Bundesmeisterschaft 1994
:
IGP 3
日期:
21. 十月 1994
賽事地點:
Gaspolthofen
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Illo vom Lastal (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
52
混種犬:
2
參與犬隻:
54 50 4
最老的犬隻:
Chiron vom Beatenhof (7 年 9 月)
最年青犬隻:
Wigand vom Gotaland (2 年 6 月)