SVÖ Bundesmeisterschaft 2003

Share


賽事:
SVÖ Bundesmeisterschaft 2003
賽事級別:
SVÖ Bundesmeisterschaft
賽果表名稱:
SVÖ Bundesmeisterschaft 2003
:
IGP 3
日期:
31.05.2003
賽事地點:
Weyer
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Ivo vom Wildbad (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Alan Auto Dam (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Varo vom Lastal (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Beno Pracant (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
56 46 10
最老的犬隻:
Faust von der Grundschnelligkeit (8 年 4 月)
最年青犬隻:
Eric vom Klabautermann (2 年 4 月)