SVÖ WUSV Qualifikation 2012

Share


賽事:
SVÖ WUSV Qualifikation 2012
賽事級別:
SVÖ WUSV Qualifikation
賽果表名稱:
IPO
:
IGP 3
日期:
22. 六月 2012 - 24. 六月 2012
賽事地點:
Rohrbach-Berg
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bocchus Murat (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Etien Mayki (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Byrtus Murat (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cult Mayki (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
45
比利時牧羊犬:
31
洛威拿:
4
巨型史納沙:
1
萬能㹴:
1
參與犬隻:
83 65 17
最老的犬隻:
Claire (Stangl) (R) (8 年 4 月)
最年青犬隻:
Drak vom Hawelkaweg (1 年 10 月)