SV BSP IPO SV Bundessiegerprüfung 1989

Share


賽事:
SV Bundessiegerprüfung 1989
賽事級別:
SV BSP IPO
賽果表名稱:
SV Bundessiegerprüfung 1989
:
IGP 3
日期:
7. 十月 1989
賽事地點:
Hannover
裁判 A:
裁判 B:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Alf von T-Kö (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Juma vom Petze (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dar Agar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Laro von Meran (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
91 72 19
最老的犬隻:
Jenny vom Körbelbach (7 年 10 月)
最年青犬隻:
Ulf vom ewigen Gletscher (2 年 3 月)