SV Bundessiegerprüfung 2002

Share


賽事:
SV Bundessiegerprüfung 2002
賽事級別:
SV BSP IPO
賽果表名稱:
SV Bundessiegerprüfung 2002
:
IGP 3
日期:
19. 九月 2002
賽事地點:
Lübeck
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lacelles Eros (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Messina Arabrab (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Olex de Valsory (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Exe vom Helo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Itor Op de Hyde (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Orfeo Arabrab (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
121 90 31
最老的犬隻:
Aika vom Wolfssiegel (8 年 5 月)
最年青犬隻:
Falk von den Wölfen (2 年 6 月)