SV Bundes FCI 2017 - IPO 3

Share


賽事:
SV Bundes FCI 2017
賽事級別:
SV Bundes-FCI
賽果表名稱:
SV Bundes FCI 2017
:
IGP 3
日期:
24.06.2017 - 25.06.2017
賽事地點:
Leipzig/Taucha
裁判 Total:
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 A:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hohenburg Baki (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Xoana von Peroh (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
57 47 10
最老的犬隻:
Ole vom Braunschweiger Wappen (9 年 4 月)
最年青犬隻:
My Lo von der Planwarte (3 年 4 月)