SV Bundessiegerzuchtschau SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 1981 - Workingclass (Males)

Share


賽事:
SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 1981
賽事級別:
SV Bundessiegerzuchtschau
賽果表名稱:
Workingclass (Males)
日期:
1. 一月 1981
賽事地點:
Mannheim
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Zello Blue-Iris (德牧)

統計