Livestream 贊助商 Shop

SV Bundessiegerzuchtschau SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 1987 - Young dogs class (Females)

Share


賽事:
SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 1987
賽事級別:
SV Bundessiegerzuchtschau
賽果表名稱:
Young dogs class (Females)
日期:
01.01.1987
賽事地點:
Duisburg
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
1
最老的犬隻:
Orla vom Fourniermühlenbach (9 月)
最年青犬隻:
Orla vom Fourniermühlenbach (9 月)