SV LG FCI (LG15) 2008

Share


賽事:
SV LG FCI (LG15) 2008
賽事級別:
SV LG-FCI
賽果表名稱:
IPO
:
IGP 3
日期:
12. 四月 2008 - 13. 四月 2008
賽事地點:
Bad Wörishofen
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Glenn von Lexe (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hella vom Helo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Groll von Lexe (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
41 28 13
最老的犬隻:
Kim von Santa Maria (8 年 1 月)
最年青犬隻:
Hako von der schwarzen Natter (2 年 8 月)