SV LG-Zucht- und Nachwuchsschau (LG 11) 2017 - NWKLR (6-9)

Share


賽事:
LG-Zucht- und Nachwuchsschau (LG 11...
賽事級別:
SV LG-Zuchtschau
賽果表名稱:
NWKLR (6-9)
日期:
1. 十月 2017
賽事地點:
Orscholz
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
1
最老的犬隻:
Yodel zum Gigelsfelsen (8 月)
最年青犬隻:
Yodel zum Gigelsfelsen (8 月)