2018 Udholdenhedsprøve kreds 30 - Udholdenhedsprøve kreds 30

Share


賽事:
2018 Udholdenhedsprøve kreds 30
賽事級別:
Schaeferhundeklubben SHKD IGP
賽果表名稱:
Udholdenhedsprøve kreds 30
日期:
23. 五月 2018
賽事地點:
Greve
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
3 2 1
最老的犬隻:
Kongeskoven's Uffe (2 年 6 月)
最年青犬隻:
Sch-Ca Bella (1 年 5 月)