Livestream 贊助商 Shop

2018 USCA GSD National Championship - IPO 3

Share


賽事:
2018 USCA GSD National Championship
賽事級別:
USCA GSD German Shepherd Dog
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
02.11.2018 - 04.11.2018
賽事地點:
Pittsburgh
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Johnboy Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cherokee Hexer (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Radic Z Gemera (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Expert Barnero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cody Blendy (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Attack Slovraj (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Demi Malabig (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
68 55 13
最老的犬隻:
Vincenzo Von Rohaus
最年青犬隻:
Sky von Danubius (2 年 10 月)