Livestream 贊助商 Shop

2019 USCA Working Dog Championship - IGP 3

Share


賽事:
2019 USCA Working Dog Championship IGP
賽事級別:
WDC Working Dog Championship of USA
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
02.05.2019 - 05.05.2019
賽事地點:
Spencer, MA
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Elroy Barnero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Steelpaw Bern (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Wabi Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Attack Slovraj (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
57
比利時牧羊犬:
6
巨型史納沙:
1
都柏文:
1
洛威拿:
1
參與犬隻:
66 55 11
最老的犬隻:
Argo von der Schweizer Garde
最年青犬隻:
Eddie z Bukovanské osady (2 年 4 月)