WDC Working Dog Championship of USA Working Dog Championship 2012

Share


賽事:
Working Dog Championship 2012
賽事級別:
WDC Working Dog Championship of USA
賽果表名稱:
Working Dog Championship 2012
:
IGP 3
日期:
19.04.2012
賽事地點:
Grove City, Ohio
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
Reiki vom Aegis (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Mona vom Wuhaus (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Brimwylf Apollo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Brimwylf Balius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Daneskjold Iron (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Diesel van Gogh (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Zastin Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Niller (德牧)
A
B
C
Total
Kelly's Argo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
D'Cuda van Gogh (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Deibel van Gogh (德牧)
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
47
比利時牧羊犬:
4
混種犬:
2
參與犬隻:
53 50 3
最老的犬隻:
Tobi von den Wölfen (8 年 2 月)
最年青犬隻:
Dasko von der Rennbahn (2 年 4 月)