Livestream 贊助商 Shop

WDC Working Dog Championship of USA Working Dog Championship 2015 - IP3

Share


賽事:
USA Working Dog Championship 2015
賽事級別:
WDC Working Dog Championship of USA
賽果表名稱:
IP3
:
IGP 3
日期:
07.05.2015 - 10.05.2015
賽事地點:
USA-Lancaster, NY
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Natan Milvel (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Emy vom Patriot (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ari vom Gilbach (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Avanti Levemar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Alex Elibra (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
55 45 10
最老的犬隻:
Fenja vom Weißeritztal (7 年 7 月)
最年青犬隻:
Fyte von der Staatsmacht (2 年 4 月)