Livestream 贊助商 Shop

USA National Championship IPO 2017 - IPO 3

Share


賽事:
Working Dog Championship 2017
賽事級別:
WDC Working Dog Championship of USA
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
05.05.2017 - 07.05.2017
賽事地點:
Lancaster
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 A:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Honza Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ari vom Gilbach (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ben Milargo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Casper Barnero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gilmo Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Rufus vom Rubin (德牧)
A
B
C
Total
Kelly zo Strby (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
46
比利時牧羊犬:
3
都柏文:
1
洛威拿:
1
法蘭德斯牧牛犬:
1
參與犬隻:
54 43 11
最老的犬隻:
Quicke vom kleinen Teich (8 年 1 月)
最年青犬隻:
Hajo vom Marchgraben (3 年)