WUSV Universalsiegerwettbewerb (Rüden) 2013

Share


賽事:
3. WUSV Universalsiegerwettbewerb I...
賽事級別:
WUSV Universalwettbewerb gesamt (IPO/Show)
賽果表名稱:
WUSV Universalsiegerwettbewerb (Rüden) 2013
:
IGP 3
日期:
14.06.2013 - 16.06.2013
賽事地點:
Diest
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Lasso Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ego ze Zaguri (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Griff v. TeMar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Brix's Nero (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
22
最老的犬隻:
Chuck vom Schloßwald (7 年 2 月)
最年青犬隻:
Juncker vom Haus Sevens (3 年 1 月)