WUSV Universalsiegerwettbewerb 2014 - Rüden

Share


賽事:
4. WUSV Universalsiegerwettbewerb I...
賽事級別:
WUSV Universalwettbewerb gesamt (IPO/Show)
賽果表名稱:
Rüden
:
IGP 3
日期:
20. 六月 2014 - 22. 六月 2014
賽事地點:
Vranov nad Topľou
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Zigan Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ego ze Zaguri (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Satoris Raiko (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Fenix Anrebri (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Griff v. TeMar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dasty Eqidius (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
32
最老的犬隻:
Hex della Zattera (7 年 5 月)
最年青犬隻:
Gomes vom Hawelkaweg (INT) (2 年 1 月)