7. WUSV-Universalsiegerwettbewerb IPO/Show 2017 - Gesamt Rüden

Share


賽事:
7. WUSV-Universalsiegerwettbewerb (...
賽事級別:
WUSV Universalwettbewerb gesamt (IPO/Show)
賽果表名稱:
Gesamt Rüden
日期:
9. 六月 2017 - 11. 六月 2017
賽事地點:
Regau
裁判 Total:
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
裁判 Show:
靶手 A:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Frey de Parayas (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Quattro Vepeden (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Ackey Levemar (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Yago del Xixon (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Baron Marcona (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Lexus Amarcord (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+

統計

參與犬隻:
29
最老的犬隻:
Yago del Xixon (7 年 5 月)
最年青犬隻:
Kato vom Weinbergblick (3 年 6 月)