Livestream 贊助商 Shop

WUSV Weltmeisterschaft WUSV-WM 1998

Share


賽事:
WUSV-WM 1998
賽事級別:
WUSV Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
WUSV-WM 1998
:
IGP 3
日期:
04.10.1998
賽事地點:
Boston (USA)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Art z Lipin (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Degn's Wiekav (德牧)
A
B
C
Total
Togo di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
Degn's Karo (德牧)
A
B
C
Total
Enzo Manepo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Axis Rontu-Aru (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gunner Membury (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lotus Santorini (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Eisenfrau Gorba (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Andy Hirson (德牧)
A
B
C
Total
Rival Polluxov (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
53 49 4
最老的犬隻:
Nastor vom Wolfsburger Schloß (7 年 11 月)
最年青犬隻:
Otto de Son Moix (3 年 2 月)