WUSV-WM 2014

Share


賽事:
WUSV-WM 2014
賽事級別:
WUSV Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
WUSV-WM 2014
:
IGP 3
日期:
8. 十月 2014 - 12. 十月 2014
賽事地點:
Haguenau
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nick Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jimmie Duffmar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Penti (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lymmels Is (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hero av Oddvarg (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Diezel (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ego Hurcak (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vino Togaricha (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Tonny Zvjs (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Turbaz Usso (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Satoris Raiko (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gassan Leomegy (德牧)
A
B
C
Total
Airwolf Asko (德牧)
A
B
C
Total
Amager's Rofus (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Niqila's Berlin (德牧)
A
B
C
Total
Portos Kenitra (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Chade's Saga (德牧)
A
B
C
Total
Joel Eilenburg (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dornholz Drago (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kurt Zoterhof (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Geladius Into (德牧)
A
B
C
Total
Donator Flash (德牧)
A
B
C
Total
Bolle Ja Na Ka (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vongraf Orpah (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Torneryds Trixi (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
131 111 20
最老的犬隻:
Barry vom Bösen Werner (8 年 3 月)
最年青犬隻:
Extreme Orex Aykmar (2 年 4 月)