WUSV-WM 2016

Share


賽事:
WUSV-WM 2016
賽事級別:
WUSV Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
5. 十月 2016 - 9. 十月 2016
賽事地點:
Meppen
裁判 Total:
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Xeno Kvero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dorota Anilorak (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bjornulvs Ramp (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Sa-Ina's Jil (德牧)
A
B
C
Total
Grauenfeld Nick (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ari vom Gilbach (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kurt Zoterhof (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cutulus Laban (德牧)
A
B
C
Total
Comary Prinz (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Satoris Esto (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Airwolf Asko (德牧)
A
B
C
Total
Nick Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Donator Indigo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Zeus Vikar (德牧)
A
B
C
Total
Alex z Kristova (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gighen Boscolo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Turbaz Usso (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Liara (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Zigan Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Nala (德牧)
A
B
C
Total
Judge Kiridesja (德牧)
A
B
C
Total
Passat Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Qvido Vepeden (德牧)
A
B
C
Total
Argonne Hawk (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vucan von Peroh (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jurassic Qida (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Zlatan (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
129 103 26
最老的犬隻:
Geo (DK 21442/2008) (7 年 11 月)
最年青犬隻:
Xbox Alta Escuela (3 年)