WUSV-WM 2017

Share


賽事:
WUSV-WM 2017
賽事級別:
WUSV Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
WUSV-WM 2017
:
IGP 3
日期:
4. 十月 2017 - 8. 十月 2017
賽事地點:
PC Tilburg
裁判 Total:
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Perla z Vojanky (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Alex z Kristova (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Qvido Vepeden (德牧)
A
B
C
Total
Donator Keido (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Retro (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Judge Kiridesja (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Apelere Arni (德牧)
A
B
C
Total
Vislor Bulmer (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Egons Olfine (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Etna de Scofos (德牧)
A
B
C
Total
Joel Eilenburg (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Argonne Hawk (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Xeno Kvero (德牧)
A
B
C
Total
Rusty Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hexa Jive-Toka (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hachico Monur (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Xoana von Peroh (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Airwolf Asko (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Brandy Anrebri (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Wolfhaus Kinga (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Buster (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Passat Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
Ural Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Kiwi (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Aura (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Liara (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gilmo Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bordy Blendy (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Donator Indigo (德牧)
A
B
C
Total
Symppis Duudson (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
146 110 36
最老的犬隻:
Ural Eqidius (8 年 2 月)
最年青犬隻:
Nancy of Autobahn (2 年 1 月)